+91 9558588888
Travel Raja
Newsletter
Ahmedabad - Delhi
3399 /-
Rajkot -
Mumbai

3799 /-
Mumbai -
Delhi

5199 /-
Mumbai - Kolkata
6699 /-

Ahmedabad

<h3>Tulip Inn, Ahmedabad</h3><br/>1 Night/2 Days<br/><span>Rs.3200/- Only</span>

Lonavala

<h3>Sahil Sarovar Portico, Lonavala</h3><br/>1 Night/2 Days<br/><span>Rs.4999/- Only</span>

Goa

<h3>Phoenix Park Inn, Goa</h3><br/>3 Night/4 Days<br/><span>Rs.11999/- Only</span>

Saputara

<h3>Aakar Lords Inn, Saputara</h3><br/>1 Night/2 Days<br/><span>Rs.5999/- Only</span>

Goa

<h3>Baywatch Resort, Goa</h3><br/>3 Night/4 Days<br/><span>Rs.10999/- Only</span>

Udaipur

<h3>Radission Blu, Udaipur</h3><br/>3 Night/4 Days<br/><span>Rs.12999/- Only</span>

Mumbai

<h3>Novotel, Mumbai</h3><br/>1 Night/2 Days<br/><span>Rs.7999/- Only</span>

Gurgon

<h3>Trident, Gurgon</h3><br/>2 Night/3 Days<br/><span>Rs.19999/- Only</span>